Việc góp vốn vào công ty cổ phần, công ty TNHH với việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thê nào?

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp đầu tư từ các nguồn: Tự có, tự vay mượn, huy động từ các nguồn khác; tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp đầu tư mua sắm hoặc cho thuê. Như vậy, đối với doanh nghiệp tư nhân chỉ có nhà đầu tư duy nhất là chủ doanh nghiệp, các chủ thể khác không được quyền đầu tư vào doanh nghiệp.

Đối với việc mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn: các tổ chức, cá nhân được quyền góp vốn nếu không thuộc các trường hợp cấm góp vốn theo quy định Luật Doanh nghiệp và không vi phạm các quy định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Sàn mua bán công ty 247

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ