Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nếu họ thực sự là người có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về tài chính, pháp luật và đặc biệt họ phải có được sự nhạy bén trong kinh doanh.

Với  sự hiểu biết tường tận những rủi ro trong Kinh doanh cũng như những Thách thức và Cơ hội pháp lý của các doanh nghiệp, các Luật sư, Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định chuyển nhượng hoặc tiếp nhận quyền sở hữu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, các phương thức giao dịch hợp lý nhất, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn theo quy định pháp luật và nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn.

Liên quan đến hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

– Tìm hiểu và đánh giá những đối tác tiềm năng;

– Lập báo cáo nhận định, đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

– Hỗ trợ, Tham gia đàm phán hợp đồng;

– Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác;

– Tư vấn và Sọan thảo tài liệu, Hợp đồng cùng các hồ sơ pháp lý khác liên quan;

– Tư vấn về pháp luật Thuế, Luật Lao động liên quan đến vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp;

 – Tư vấn các vấn đề về Luật Cạnh tranh;

– Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

Chia Doanh nghiệp

–  Chia Doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên.

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  chia công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  chia công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

–   Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên.

–  Chia Doanh nghiệp đối với công ty Cổ Phần.

Tách doanh nghiệp

– Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một Thành viên

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  tách công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở  tách công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

– Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

– Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ Phần

Hợp nhất doanh nghiệp

–  Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

+ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

– Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

– Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Sáp nhập doanh nghiệp

– Trường hợp công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Trường hợp công ty nhận sáp nhập có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghi

 

 

 

 

Chia sẻ