Thẩm định giá doanh nghiệp

“Thẩm định giá doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty, xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

1. Mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp:

– Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;

– Chứng minh năng lực tài chính;

– Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

– Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn;

– Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);

– Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

2. Những đối tượng cần sử dụng dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

– Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước

– Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa

– Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…

– Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng

– Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi – Sàn Mua Bán Công Ty 247 là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thanh lý tài sản doanh nghiệp. Với đội ngũ Quản tài viên, Luật sư, Chuyên viên giàu kinh nghiệm và làm việc với tần suất liên tục, chúng tôi đồng hành và cung cấp cho quý vị những dịch vụ về thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm:

1. Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;

2. Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;

3. Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp;

4. Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;

5. Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các khoản nợ đến hạn;

6. Thẩm định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A;

8. Thẩm định giá thương hiệu;

9. Thẩm định giá bất động sản.

Sàn Mua Bán Công Ty 247

 

 

 

 

Chia sẻ