Có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt không?

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông? Chủ tịch HĐQT bị tạm giam thì các thành viên còn lại bầu người khác làm Chủ tịch HĐQT không? Hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt do có hành vi trái pháp luật. Không biết là vì việc bị bắt này công ty tôi phải hợp Đại hội đồng cổ đông không? Và công ty chúng tôi có thể bầu người khác làm chủ tịch Hội đồng quản trị không?

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông?

Theo Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trong các trường hợp sau:

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Theo đó, việc Chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam mà Hội đồng quản trị hoặc cổ đông, nhóm cổ đông hoặc Ban kiểm soát có yêu cầu hoặc Điều lệ công ty bạn có quy định thì HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Như vậy, nếu trong Điều lệ công ty bạn không có thì không nhất thiết phải mở cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường khi Chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam.

Chủ tịch HĐQT bị tạm giam thì các thành viên còn lại bầu người khác làm Chủ tịch HĐQT không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 156 Luật trên quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bạn bị bắt thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị có thể bầu một người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Trân trọng!

Chia sẻ