Có thể có tối đa bao nhiêu thành viên trong Hội đồng quản trị công ty cổ phần?

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên? Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần có thể là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác không?

Chào ban biên tập, chúng tôi đang dự định thành lập công ty cổ phần và bầu ra thành viên Hội đồng quản trị công ty thì không biết số lượng thành viên tối đa của Hội đồng là bao nhiêu người? Hiện nay một số người dự kiến bầu làm thành viên của Hội đồng quản trị đang làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác thì có được phép không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên?

Căn cứ Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quyết định trong điều lệ công ty và sẽ có từ 03 đến 11 thành viên. Hội đồng thành viên công ty anh/chị có thể tự thỏa thuận về số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định trên và đưa vào điều lệ công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần có thể là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác không?

Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Theo đó, thành viên Hội động quản trị của công ty cổ phần cũng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Trân trọng!

Chia sẻ