Vấn đề mua bán, sát nhập các công ty, doanh nghiệp trong thời đại hiện nay

Trong thời đại Việt nam hội nhập với các nền kinh tế thế giới hiện nay, có thể nói tạo ra vô vàn cơ hội, cũng như khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân. Có doanh nghiệp thành công, có doanh nghiệp thất bại. Vì thế, chuyện mua bán, sáp nhập công ty trong thời đại này trở nên phổ biến hơn.

Trong thời đại Việt nam hội nhập với các nền kinh tế thế giới hiện nay, có thể nói tạo ra vô vàn cơ hội, cũng như khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân. Có doanh nghiệp thành công, có doanh nghiệp thất bại. Vì thế, chuyện mua bán, sáp nhập công ty trong thời đại này trở nên phổ biến hơn. Mua bán các công ty, doanh nghiệp là phần tất yếu trong con đường nên kinh tế hội nhập của nước ta hiện nay, đồng thời đó cũng là một công cụ hiệu quả để nước ta góp phần tái cơ cấu doanh nghiệp khi mua bán (acquisition) và sáp nhập (merge) giữa các công ty, doanh ngiệp ngày càng nhiều nhằm vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, vừa tạo lợi nhuận cho chủ sở hữu. Làm thế nào để mua bán, sáp nhập doanh nghiệp?

Đầu tiên, để thực hiện thủ tục mua bán công ty, bạn phải đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư với các thông tin cần thiết, bao gồm:

  • Thông tin, lý do tại sao bán công ty, hoặc lý do thay đổi chủ đầu tư doanh nghiệp hoặc việc thay đổi cổ đông hoặc các nhân viên công ty, đi kèm với các danh sách thành viên, cổ đông mới của công ty.
  • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân hoặc các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông, góp vốn của công ty.
  • Biên bản các cuộc họp mua bán công ty, doanh nghiệp và giữa các cổ đông chuyển nhượng, mua bán cổ phần.

Sau đó, bạn được nghe về vấn đề tư vấn doanh nghiệp, bao gồm:

  1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp: bao gồm thu thập các thông tin cần thiết về doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp và đề ra mức giá cho doanh nghiệp.
  2. Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, điều chỉnh các thủ tục pháp lý cần thiết và hiện trạng của công ty, doanh nghiệp.
  3. Xây dựng bản công bố thông tin cho doanh nghiệp
  4. Tư vấn chiến lược mua bán công ty, doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn hình thức mua bán, lựa chọn đối tác mua bán và lựa chọn giá cả sao cho hợp lý.
  5. Tư vấn xây dựng hợp đồng và phương pháp thương lượng với đối tác bao gồm tư vấn xây dựng hợp đồng, giám sát việc giao dịch, thực hiện hợp đồng giữa hai bên và tư vấn về hoạt động tái cơ cấu lại công ty, doanh nghiệp và đề ra các chiến lược mới.
  6. Tư vấn soạn thảo văn bản hồ sơ mua bán, sát nhập doanh nghiệp và hoàn thành các thủ tục phá lý cần thiết cho công ty, doanh nghiệp
  7. Tư vấn soạn thảo văn bản hồ sơ pháp lý phù hợp với doanh nghiệp và cung cấp các văn bản pháp luật, pháp lý cần thiết.

Chia sẻ