Thoái vốn nhà nước trong công ty cổ phần

Vấn đề thoái vốn nhà nước từ năm 2018 đến nay rất được quan tâm. Vây khi thoái vốn nhà nước phải làm thế nào? trình tự ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hình dung

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ quy định chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu  vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc xác định giá khởi điểm được thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá. Trường hợp thời gian cho phép cổ đông, thành viên góp vốn thực hiện quyền mua cổ phần, quyền góp vốn theo phương án phát hành của doanh nghiệp phát hành ngắn, không đủ để tổ chức thực hiện đấu giá chuyển nhượng thì đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định giá chuyển nhượng, phương thức chuyển nhượng thỏa thuận trực tiếp theo quy định và đảm bảo hiệu quả.

Chia sẻ