Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính vừa ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mua bán nợ. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ hoặc cá nhân tổ chức có nhu cầu kinh doanh dịch vụ này, các cá nhân tổ chức có liên quan. Theo thông tư này thì trước ngày 01/07/2017, các doanh nghiệp phải tiến hành báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh về việc có hay không đáp ứng các điều kiện kinh doanh mua bán nợ. Nếu không đáp ứng được thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán nợ đồng thời báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể.

Close up of a yellow pencil erasing the word ‘debt’ in red.

Theo đại diện Bộ Tài Chính, cần phải ban hành điều kiện kinh doanh mua bán nợ thay vì bỏ điều kiện này đi bởi cơ quan chức năng lo dịch vụ bán nợ xấu rút gọn dễ sinh tiêu cực. Cụ thể, Thông tư này quy định khi bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trong Nghị định số 69/2016/NĐ-CP. Cụ thể, tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, bao gồm cả việc công bố công khai việc đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ như quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, vốn, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh, quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ ở trụ sở chính; quy chế hoạt động sàn giao dịch trên trang thông tin điện tử. Doanh nghiệp có nhiệm vụ lưu trữ tài liệu nhằm đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, xuất trình tài liệu khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính cũng có hướng dẫn chi tiết về các loại tài liệu doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ cần lưu trữ để chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện về quy chế quản lý nội bộ, vốn, người quản lý doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ trước thời điểm kinh doanh cần có thêm:

• Báo cáo tài chính chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 1 năm tới thời điểm mở sàn giao dịch nợ (báo cáo tài chính đã được kiểm toán); có doanh thu ít nhất 500 tỷ đồng với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm trước năm bắt đầu kinh doanh sàn giao dịch nợ.

• Một bản thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch. Mục đích để cập nhật, tiếp nhận, cung cấp các thông tin về hoạt động mua bán nợ của các thành viên tham gia sàn giao dịch.
Các doanh nghiệp cũng cần có phần mềm quản lý bao gồm việc cung cấp, lưu trữ thông tin các khoản nợ dự kiến sẽ niêm yết trên sàn giao dịch; hợp đồng lao động có ít nhất 2 nhân viên có thẻ thậm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp hoặc ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên.

Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/07/2017. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, hoàn thiện các tài liệu chứng minh và công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 01/07/2017 theo quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Các doanh nghiệp phải tiến hành báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh về việc có hay không đáp ứng được điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Cần chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán nợ đồng thời báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể trước ngày 01/07/2017 nếu không đáp ứng được các điều kiện đã quy định trong thông tư.

 

 

Chia sẻ