Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác quận (cơ quan quản lý thuế)

Bước 1: thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế ( chốt thuế)

Hồ sơ gồm:

 • Biên bản họp cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
 • Quyết định của cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Công văn gửi cơ quan thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực
 • Mẫu 08
 • Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ
 • Sl: 03 bộ

Bước 2: thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

 • Biên bản họp cổ đông về chuyển trụ sở
 • Quyết định của cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Văn bản xác nhận của cơ quan thuế cấp cho DN khi thực hiện xong chốt thuế ( mẫu 09, 09a)
 • Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ,

Bước 3: thủ tục khắc lại con dấu

Nếu con dấu pháp nhân có thông tin địa chỉ cũ thì thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

Hồ sơ:

 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi mẫu dấu.

Chia sẻ