Tag Archives: định giá theo người dẫn đầu

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (Follow-the-Leader Pricing) là gì?

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (tiếng Anh: Follow-the-Leader Pricing) là chiến lược [...]