Tag Archives: Bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Chủ doanh nghiệp tư [...]

Bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 tại Điều 141, Doanh nghiệp tư [...]