Tag Archives: Ấn định giá

Ấn định giá (Price Fixing) là gì? Các kiểu ấn định giá

Ấn định giá (tiếng Anh: Price Fixing) là việc áp đặt một mức giá cố [...]