Quy định mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong Luật doanh nghiệp 2014 Điều 51 có quy định thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên không được rút vốn dưới mọi hình thức. Tuy nhiên trong một số trường hợp thành viên vẫn có thể rút vốn nếu phù hợp với một số quy định trong Luật doanh nghiệp như thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

Vậy trong trường hợp cụ thể nào thành viên mới có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp ? Việc thục hiện mua lại phần vốn góp trong thời gian bao lâu ? Công ty có thể từ chối yêu cầu mua vốn góp của thành viên không ? Nếu công ty từ chối mua vốn góp của thành viên thì phải giải quyết như thế nào ?

Mời các ban tham khảo bài viết này, công ty luật Việt Phú sẽ đề cập rõ ràng việc mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đầu tiên các bạn xem quy định mua lại phần vốn góp cụ thể như sau :

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Theo như quy định trên thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi thành viên đó không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn như thay đổi điều lệ công ty, tổ chức lại công ty. Thành viên  phải gửi yêu cầu bằng văn bản đến công ty trong vòng 15 ngày từ ngày thông qua nghị quyết mà thành viên không tán thành.

Khi công ty nhận được yêu cầu của thành viên, trước tiên hai bên có thể thỏa thuận giá mua lại phần vốn góp. Nếu không thỏa thuận được thì công ty phải mua lại theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên phải kèm theo điều kiện là sau khi công ty mua lại phần vốn góp mà công ty vẫn còn khả năng thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

Đến khi công ty từ chối không mua lại phần vốn góp thì lúc này thành viên mới có quyền chuyển nhượng vốn của mình cho người khác. Người khác ở đây có thể là thành viên khác hoặc không phải thành viên công ty.

Sau khi đã thỏa thuận được việc mua phần vốn góp tức là công ty có sự thay đổi thông tin doanh nghiệp. Như vậy công ty phải làm thủ tục thông báo thay đổi đến Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đến cơ quan thuế quản lý nếu việc mua góp vốn có phát sinh thuế.

Các bạn có nhu cầu chuyển nhượng vốn, tăng vốn điều lệ , cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh  thì có thể liên hệ với công ty Việt Phú để có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất.

Chia sẻ