Có thể chuyển nghĩa vụ trả nợ cho bên mua khi bán công ty không?

Xin chào Ban biên tập, tôi là chủ của một công ty tư nhân, tôi muốn bán công ty của mình nhưng không biết rằng, khoản nợ công ty đang nợ có chuyển cho bên mua công ty luôn không?  Hay tôi phải trả khoản nợ đó?

Theo Khoản 2 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trách nhiệm sau khi bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

” Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, nếu bạn không có sự thỏa thuận nào với bên mua công ty liên quan đến việc trả các khoản nợ công ty đang nợ thì bạn phải có trách nhiệm trả các khoản nợ đó

Chia sẻ