Có được rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp?

Cho tôi hỏi: Có được rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp? Hồ sơ đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp ủy quyền ra sao? – Câu hỏi của anh Dũ (Huế)

Có được rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

5. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp trong trường hợp hồ sơ chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký trực tiếp ra sao?

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Mục 1 Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021. Thủ tục đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký trực tiếp được thực hiện như sau:

(1) Trình tự thực hiện

– Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

– Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

(2) Cách thức thực hiện

– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

Ngoài cách thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện thì vẫn có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

(3) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

(4) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(5) Lệ phí:

– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

(6) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đủ giấy tờ theo quy định;

– Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hồ sơ đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Trường hợp ủy quyền thì hồ sơ ra sao?

Theo khoản 5 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Mục 1 Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021, hồ sơ đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp bao gồm 01 Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân, hồ sơ được thực hiện thì ngoài văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục, cần kèm theo các giấy tờ như sau:

– Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

– Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo