Việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với DN mới thành lập

Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Phú An (huyện Tân Phú, tỉnh An Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập.
Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn trường hợp của Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Phú An như sau:

Tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

… c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

… Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…

… Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng doanh nghiệp mới thành lập có mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được sử dụng hoá đơn GTGT thì phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (thực hiện theo mẫu số 06/GTGT được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ gửi văn bản chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo