Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Khái niệm (Định nghĩa)

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp được hiểu là gì?

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình đội ngũ chuyên gia và chuyên viên của Sàn Mua Bán Công Ty 247 đồng hành cùng với Ban Lãnh đạo và nhân sự liên quan của doanh nghiệp nhằm tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp.

Giải pháp phù hợp với đối tượng nào?

Giải pháp tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp do Sàn Mua Bán Công Ty 247 xây dựng hướng đến cung cấp cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu khiến hoạt động không hiệu quả, thậm chí trì trệ, đứng trước nguy cơ tan ra, phá sản. Cụ thể:

 • Doanh nghiệp không xác định được chiến lược và kế hoạch
 • Đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp làm việc không hiệu quả
 • Cơ cấu tổ chức chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết
 • Quản trị nguồn nhân sự yếu kém
 • Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý.

Phương pháp và quy trình tư vấn

Hiểu được nhu cầu và khả năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Sàn Mua Bán Công Ty 247 hiện đang sử dụng một số phương pháp để có thể giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (Anket)
 • Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu (Depth Interviews)
 • Phương pháp quan sát và trải nghiệm thực tế
 • Phương pháp phân tích, tổng hợp
 • Phương pháp sử dụng Mô hình hóa
 • Phương pháp Nghiên cứu Insights khách hàng
 • Phương pháp Brandstorming

Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:

 • Bước 1: Khảo sát thực trạng chiến lược doanh nghiệp
 • Bước 2: Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Bước 3: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chức năng
 • Bước 4: Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc
 • Bước 5: Xây dựng KPI
 • Bước 6: Xây dựng cơ chế lương theo 3P và HAY
 • Bước 7: Xây dựng lưu đồ và quy trình căn bản các bộ phận

Các gói tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các gói tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp mà Sàn Mua Bán Công Ty 247 xây dựng cho doanh nghiệp sẽ có nhiều sự khác nhau. Sự khác nhau này là do đối với từng doanh nghiệp, Sàn Mua Bán Công Ty 247 sẽ xây dựng một gói tư vấn phù hợp nhất đối với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản giữa các gói tư vấn được trình bày trong bảng dưới đây:

STT Gói tư vấn Sự khác nhau
1 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói cơ bản Chuyên viên thực hiện và chuyên gia thẩm định
2 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói tiêu chuẩn Chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn
3 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói chuyên nghiệp Tổ chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn.

Khái niệm (Định nghĩa)

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp được hiểu là gì?

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình đội ngũ chuyên gia và chuyên viên của Sàn Mua Bán Công Ty 247 đồng hành cùng với Ban Lãnh đạo và nhân sự liên quan của doanh nghiệp nhằm tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp.

Giải pháp phù hợp với đối tượng nào?

Giải pháp tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp do Sàn Mua Bán Công Ty 247 xây dựng hướng đến cung cấp cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu khiến hoạt động không hiệu quả, thậm chí trì trệ, đứng trước nguy cơ tan ra, phá sản. Cụ thể:

 • Doanh nghiệp không xác định được chiến lược và kế hoạch
 • Đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp làm việc không hiệu quả
 • Cơ cấu tổ chức chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết
 • Quản trị nguồn nhân sự yếu kém
 • Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý.

Phương pháp và quy trình tư vấn

Hiểu được nhu cầu và khả năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Sàn Mua Bán Công Ty 247 hiện đang sử dụng một số phương pháp để có thể giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (Anket)
 • Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu (Depth Interviews)
 • Phương pháp quan sát và trải nghiệm thực tế
 • Phương pháp phân tích, tổng hợp
 • Phương pháp sử dụng Mô hình hóa
 • Phương pháp Nghiên cứu Insights khách hàng
 • Phương pháp Brandstorming

Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:

 • Bước 1: Khảo sát thực trạng chiến lược doanh nghiệp
 • Bước 2: Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Bước 3: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chức năng
 • Bước 4: Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc
 • Bước 5: Xây dựng KPI
 • Bước 6: Xây dựng cơ chế lương theo 3P và HAY
 • Bước 7: Xây dựng lưu đồ và quy trình căn bản các bộ phận

Các gói tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các gói tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp mà Sàn Mua Bán Công Ty 247 xây dựng cho doanh nghiệp sẽ có nhiều sự khác nhau. Sự khác nhau này là do đối với từng doanh nghiệp, Sàn Mua Bán Công Ty 247 sẽ xây dựng một gói tư vấn phù hợp nhất đối với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản giữa các gói tư vấn được trình bày trong bảng dưới đây:

STT Gói tư vấn Sự khác nhau
1 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói cơ bản Chuyên viên thực hiện và chuyên gia thẩm định
2 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói tiêu chuẩn Chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn
3 Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp gói chuyên nghiệp Tổ chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn.

 

Chia sẻ