Trả lời thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Năm 2015, tôi thành lập doanh nghiệp tư nhân buôn bán vật liệu xây dựng. Nay vì điều kiện không cho phép nên tôi muốn bán lại doanh nghiệp cho 1 doanh nghiệp khác. Xin hỏi tôi có được làm như vậy không và thủ tục mua bán doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Mua bán doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại. Nếu bạn bán lại toàn bộ doanh nghiệp của mình cho một doanh nghiệp khác, doanh nghiệp của bạn sẽ chấm dứt hoạt động, đồng thời doanh nghiệp mua lại sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền, lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp bạn.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp được quy định như sau:

Bước 1. Thực hiện việc mua bán doanh nghiệp với người mua:

  • Soạn thảo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Nội dung Hợp đồng cần nêu rõ Bên mua, Bên bán, Đối tượng của hợp đồng, Giá cả và phương thức thanh toán quyền và nghĩa vụ của các bên đối với doanh nghiệp mua bán, phương án giải quyết tranh chấp, phương án xử lý lao động của doanh nghiệp,…

  • Xác lập người mua doanh nghiệp

Người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam như: cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước,…

  • Các chứng từ chứng minh cho việc đã hoàn thành việc mua bán doanh nghiệp tư nhân

Giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân và thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp cho người mua theo bước 2 dưới đây

Bước 2. Đăng ký sang tên Doanh nghiệp cho người mua:

  • Về thời hạn thực hiện: Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây chính là Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
  • Nội dung thông báo gồm: Nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

Chia sẻ