Thủ tục bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục bán doanh nghiệp được quy định tại Điều 193 và Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, thủ tục bán doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp

Bước đầu tiên, các bên cần thỏa thuận mua bán doanh nghiệp về các nội dung cơ bản như:

 • Giá bán doanh nghiệp
 • Hình thức chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Thời hạn chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Điều khoản thanh toán
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp

Bước 2: Soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp

Trên cơ sở thỏa thuận mua bán doanh nghiệp, các bên cần soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp, các bên cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Thanh toán và bàn giao doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp, các bên tiến hành thanh toán và bàn giao doanh nghiệp.

Thủ tục bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp tư nhân, thủ tục bán doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, thủ tục bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như sau:

Bước 1: Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp

Bước đầu tiên, các bên cần thỏa thuận mua bán doanh nghiệp về các nội dung cơ bản như:

 • Giá bán doanh nghiệp
 • Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Thời hạn chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Điều khoản thanh toán
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp

Bước 2: Soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp

Trên cơ sở thỏa thuận mua bán doanh nghiệp, các bên cần soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp, các bên cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Thanh toán và bàn giao doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp, các bên tiến hành thanh toán và bàn giao doanh nghiệp.

Lưu ý

 • Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán doanh nghiệp, người mua doanh nghiệp sẽ trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp và có toàn quyền đối với doanh nghiệp.
 • Người mua doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trước khi chuyển nhượng.
 • Người bán doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp sau khi chuyển nhượng.

Chia sẻ