Thủ tục bán doanh nghiệp 2023

Thủ tục bán doanh nghiệp là thủ tục pháp lý được thực hiện giữa bên bán và bên mua doanh nghiệp để chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiệp. Thủ tục bán doanh nghiệp được quy định tại Điều 197 và Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020.

Các bước thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp

Bước 1: Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp

Bước đầu tiên trong thủ tục bán doanh nghiệp là thỏa thuận mua bán doanh nghiệp giữa bên bán và bên mua. Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp cần được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên. Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp cần ghi rõ các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua.
 • Tên, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Giá mua bán doanh nghiệp.
 • Phương thức thanh toán.
 • Ngày giao và nhận doanh nghiệp.
 • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Bên bán và bên mua cần chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp để nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 • Giấy tờ chứng thực của bên nhận chuyển nhượng về việc đáp ứng đủ điều kiện để trở thành thành viên, cổ đông của công ty.
 • Văn bản ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức cho người đại diện theo ủy quyền.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị phần vốn góp.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp được nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Bước 5: Đăng ký thuế

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, bên mua cần thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

Các lưu ý khi bán doanh nghiệp

 • Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp cần được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên.
 • Giá mua bán doanh nghiệp phải được xác định theo giá thị trường.
 • Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp cần được chuẩn bị đầy đủ và chính xác.
 • Phí chuyển nhượng vốn góp được tính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để bên mua được chuyển nhượng vốn góp

Để được chuyển nhượng vốn góp, bên mua phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định đối với loại hình doanh nghiệp mà bên mua dự định tham gia.
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia giao dịch.

Trách nhiệm của bên bán và bên mua khi bán doanh nghiệp

 • Bên bán có trách nhiệm cung cấp cho bên mua các thông tin cần thiết về doanh nghiệp, bao gồm: tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp,…
 • Bên mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá mua bán doanh nghiệp cho bên bán.
 • Các bên có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận mua bán doanh nghiệp.

Chia sẻ