Tag Archives: tên địa điểm kinh doanh

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động mua bán sản phẩm, dịch [...]