Tag Archives: Điều 11 Luật Kế toán 2015

Quy định chữ viết, chữ số sử dụng trong kế toán

Pháp luật có những quy định rất chặt chẽ về chữ viết, chữ số sử [...]