Tách công ty có được hưởng ưu đãi thuế không

Bên mình có tách một phần diện tích đất thuê của Nhà nước cho công ty con. Công ty được tách ra có được hưởng ưu đãi thuế không? Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi tách công ty là gì?

Tách công ty được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 về việc tách công ty quy định như sau:

“Điều 199. Tách công ty

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách)để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

3. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết; “

Như vậy, việc tách công ty được quy định như trên.

Công ty được tách ra có được hưởng ưu đãi thuế không?

Căn cứ vào khoản 4 Điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 có nêu:

“Điều 199. Tách công ty

4. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.”

Theo như quy định trên, thì công ty mới được tách ra sẽ hưởng giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ theo Nghị quyết, quyết định tách công ty.

Như vậy, công ty đã tách ra nếu muốn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải đáp ứng được các điều kiện áp dụng ưu đã thuế được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi tách công ty là gì?

Tại điểm c khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Về dự án đầu tư mới:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

…””

Theo đó, doanh nghiệp mới được tách ra cùng với dự án đầu tư thì tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế TNDN.

Đồng thời, vẫn thuộc trường hợp tại Điều 18, Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục được miễn tiền thuê đất.

Nếu chỉ tách quyền sử dụng đất, không kèm theo dự án thì có thể không đáp ứng điều kiện miễn tiền thuê đất tại Điều 18, Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (vì theo quy định này việc miễn tiền thuê xác định theo dự án).

Khi đó để được miễn tiền thuê đất thì phải thực hiện dự án đầu tư và dự án này đáp ứng điều kiện tại Điều 18, Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Chia sẻ