Luật sư tư vấn thủ tục mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần được quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, thủ tục mua lại công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin công ty cổ phần dự định mua

Trước khi tiến hành mua lại công ty cổ phần, cần kiểm tra các thông tin cơ bản của công ty cổ phần dự định mua, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của công ty cổ phần.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty cổ phần.
 • Thông tin về tình trạng hoạt động của công ty cổ phần.
 • Thông tin về tình trạng sử dụng người lao động, bảo hiểm của người lao động.
 • Thông tin về thuế: Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, hóa đơn đầu vào, đầu ra, doanh thu công ty trong quá trình hoạt động, báo cáo tài chính và các chứng từ kế toán khác…

Bước 2: Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là việc chủ sở hữu cổ phần chuyển quyền sở hữu cổ phần của mình cho người khác. Chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của công ty cổ phần.
 • Tên, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng.
 • Số lượng, loại cổ phần được chuyển nhượng.
 • Giá chuyển nhượng cổ phần.
 • Phương thức thanh toán.
 • Thời hạn chuyển nhượng cổ phần.

Bước 3: Hoàn tất thủ tục

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Thông báo thay đổi cổ đông cho công ty cổ phần.
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.

Thông báo thay đổi cổ đông

Cổ đông có trách nhiệm thông báo cho công ty cổ phần về việc thay đổi cổ đông trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Thông báo thay đổi cổ đông phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cổ đông. Thông báo thay đổi cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của công ty cổ phần.
 • Tên, địa chỉ của cổ đông.
 • Số lượng, loại cổ phần được chuyển nhượng.
 • Ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, công ty cổ phần có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty về việc thay đổi cổ đông.
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Giấy tờ chứng minh về việc thanh toán đủ giá trị cổ phần đã chuyển nhượng.

Lưu ý khi mua lại công ty cổ phần

Khi mua lại công ty cổ phần, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Kiểm tra kỹ các thông tin của công ty cổ phần dự định mua: Kiểm tra kỹ các thông tin cơ bản của công ty cổ phần, tình trạng hoạt động của công ty cổ phần, tình trạng sử dụng người lao động, bảo hiểm của người lao động, thông tin về thuế,… để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Thực hiện đúng thủ tục mua lại công ty cổ phần: Việc mua lại công ty cổ phần phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật để tránh gặp phải các rủi ro pháp lý.
 • Tham khảo ý kiến của luật sư: Việc tham khảo ý kiến của luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến việc mua lại công ty cổ phần và đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chia sẻ