Khái niệm hiệu quả tài chính công ty (Coporate financial performance – CFP)

Trong chiến lược kinh doanh và quản lý ngày nay, người ta tin rằng hiệu quả tài chính là một trong những khái niệm quan trọng nhất. Hơn nữa, hiệu quả tài chính là mục tiêu mà tất cả các công ty phải cải thiện để tồn tại hay để thỏa mãn các bên liên quan của nó. Mặc dù có một số lượng lớn các tài liệu và nghiên cứu xem xét hiệu quả tài chính như là biến phụ thuộc chính, nhưng những định nghĩa chính xác và phổ biến của hiệu quả tài chính vẫn không tồn tại (Richard và cộng sự, 2009).

Các nghiên cứu liên quan đến hiệu quả tài chính cho kết quả khác nhau do thiếu sự đồng thuận, do cách đo lường khác nhau về hiệu quả tài chính của công ty. Do đó, Glick và cộng sự (2005) cho rằng các nhà nghiên cứu có xu hướng sử dụng chỉ có một hoặc một số chỉ số để đại diện cho hiệu quả tài chính.

Trên thực tế, hiệu quả công ty là một khái niệm phức tạp với cấu trúc đa chiều. Venkatraman và Ramanujam (1987) phân loại hiệu quả công ty thành ba khía cạnh khác nhau: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh doanh và hiệu quả tổ chức.

Hiệu quả tài chính của một công ty có thể được đánh giá bởi một số chỉ tiêu dựa trên kế toán hoặc tài chính của công ty đó. Các chỉ số này có xu hướng đo lường lợi nhuận công ty bằng cách quan sát tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. Một số biến đại diện cơ bản cho hiệu quả tài chính có thể là ROA (lợi nhuận trên tài sản), ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), và ROS (lợi nhuận trên doanh thu).

Ngoài ra, hiệu quả kinh doanh giữ một vị trí cơ bản trong nghiên cứu quản lý và thực tiễn. Nó có thể được coi là biện pháp dựa trên thị trường bao gồm cả hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động. Một số chỉ số có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả kinh doanh: tăng trưởng doanh thu, thị phần, phát triển sản phẩm, v.v…

Hiệu quả tổ chức là một khía cạnh khác của hiệu quả công ty đại diện cho hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty để đạt được mục tiêu của công ty. Các công ty luôn cố gắng để đạt được hiệu quả công ty thông qua lãnh đạo, cơ cấu, chất lượng, sự hài lòng của nhân viên công ty, v.v…

Chia sẻ

Contact Me on Zalo