Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp bị giải thể, doanh nghiệp sẽ chấm dứt tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình, bao gồm quyền, nghĩa vụ phát sinh trước khi giải thể và phát sinh sau khi giải thể.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Theo quyết định của Tòa án, Trọng tài.
 • Doanh nghiệp không còn đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Chương IX Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định giải thể, doanh nghiệp phải thông báo quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông báo giải thể phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn giải thể.
 • Phương án giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Bước 2: Thành lập tổ chức thanh lý

Sau khi thông báo quyết định giải thể, doanh nghiệp phải thành lập tổ chức thanh lý. Tổ chức thanh lý doanh nghiệp bao gồm tất cả thành viên, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty cổ phần.

Tổ chức thanh lý có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 • Tiến hành thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Bán tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý các khoản nợ chưa thu hồi được.
 • Xử lý các công việc khác có liên quan đến quá trình giải thể doanh nghiệp.

Bước 3: Lập báo cáo thanh lý

Sau khi hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ, bán tài sản và xử lý các công việc khác có liên quan, tổ chức thanh lý phải lập báo cáo thanh lý gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Báo cáo thanh lý phải có các nội dung sau:

 • Danh sách các khoản nợ đã được thanh toán.
 • Danh sách tài sản đã được bán.
 • Danh sách các khoản nợ chưa được thanh toán.
 • Danh sách các công việc còn tồn đọng.

Bước 4: Xác nhận thanh toán các khoản nợ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thanh lý, Phòng Đăng ký kinh doanh phải xác nhận thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Thanh toán các khoản nợ chưa được thanh toán

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ sau khi thực hiện thanh lý, tổ chức thanh lý phải thực hiện các biện pháp sau để thu hồi nợ:

 • Nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự.
 • Bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp.

Bước 6: Giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan

Tổ chức thanh lý có trách nhiệm giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 7: Thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể

Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, tổ chức thanh lý phải gửi thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hoàn tất thủ tục giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh phải ra quyết định xóa tên doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, thủ tục giải thể doanh nghiệp khá phức tạp và cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn pháp luật. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu giải thể, bạn có thể liên hệ với các công

Chia sẻ