Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau chia, tách công ty bao gồm những điều kiện nào?