Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Cho tôi hỏi về chính sách liên quan đến đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Sẽ đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030?

Căn cứ quy định tại Tiểu mục 3 Mục II Điều 1 Quyết định 345/QĐ-TTg năm 2023, các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp theo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 được quy định gồm:

– Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

– Tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

– Triển khai, nhân rộng một số mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực

– Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

– Đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

– Xây dựng, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các hoạt động chính trong thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030?

Tiết a Tiểu mục 3 Mục II Điều 1 Quyết định 345/QĐ-TTg năm 2023 quy định về các hoạt động chính nhằm thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 như sau:

Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

– Hoạt động: Thực hiện tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Kết quả đầu ra: Nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp;

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

– Cơ quan, tổ chức phối hợp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội nghề nghiệp;

– Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

Theo quy định nêu trên, hoạt động chính nhằm thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 là:

Thực hiện tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030?

Tiết a Tiểu mục 3 Mục II Điều 1 Quyết định 345/QĐ-TTg năm 2023 quy định cơ quan chủ trì thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 như sau:

Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

– Hoạt động: Thực hiện tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Kết quả đầu ra: Nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp;

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

– Cơ quan, tổ chức phối hợp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội nghề nghiệp;

– Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

Theo quy định nêu trên, Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030.

Trân trọng!

Chia sẻ