“HOT” Bán công ty tnhh doanh thu khủng, lợi nhuận lãi phù hợp vay vốn, đấu thầu