Cần bán công ty sâu năm, sạch thuế còn hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH………………

 Thành lập: 30/08/2016

Tại: Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–            Năm 2016: Doanh thu 202.811.000, lợi nhuận lỗ: 1.695.173 đ

–            Năm 2017: Doanh thu 36.858.000, lợi nhuận lỗ: 10.442.000 đ

–            Năm 2018: Doanh thu 390.894.951, lợi nhuận lãi: 134.651 đ

–            Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận 0 đ

–            Năm 2020: Doanh thu 24.400.000, lợi nhuận lỗ: 1.451.149 đ

Công ty phát hành 1 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 12 số hóa đơn còn lại 38 số hóa đơn chưa sử dụng.

Công ty phát hành 100 số hóa đơn điện tử chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ