Cần bán công ty cổ phần doanh thu đều các năm tới 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ………

Ngày bắt đầu thành lập: 10/03/2010

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Năm 2012: Doanh thu 4.577.473.265, lợi nhuận -36.933.867

– Năm 2013: Doanh thu 5.635.400.393, lợi nhuận -72.450.039

– Năm 2014: Doanh thu 6.272.519.978, lợi nhuận 0

– Năm 2015: Doanh thu 6.759.316.816, lợi nhuận -36.134.646

– Năm 2016: Doanh thu 12.883.772.771, lợi nhuận -445.038.086

– Năm 2017: Doanh thu 8.661.096.790, lợi nhuận 99.694.732

– Năm 2018: Doanh thu 6.730.767.828, lợi nhuận -67.107.740

– Năm 2019: Doanh thu 3.485.385.813, lợi nhuận -210.175.882

– Năm 2020: Doannh thu 1.648.360.927, lợi nhuận -710.795.562

– Phát hành hóa đơn lần 2 (hóa đơn tự đặt in): số lượng 500, đã sử dụng 190, còn lại 310

– Phát hành hóa đơn lần 3 (hóa đơn điện tử): số lượng 500, chưa sử dụng.

– Tờ khai thuế: đủ

 

Chia sẻ