Bán công ty xây dựng thành lập 2015 ít doanh thu sạch thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ……….

Thành lập: 16/09/2015

Tại: Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015:  Doanh thu: 0 đ; Lợi nhuận lỗ:   2.367.692 đ

–           Năm 2016:  Doanh thu: 163.846.000 đ; Lợi nhuận lỗ:  105.387.808 đ

–           Năm 2017:  Doanh thu: 45.068.182 đ; Lợi nhuận lỗ: 39.115.165 đ

–           Năm 2018:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  2.008.892 đ

–           Năm 2019:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  0 đ

–           Năm 2020:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  0 đ

Cty phát hành 03 quyển hóa đơn 01GTKT3/001  HM/16P trong đó đã sd 06 số còn lại 144 số chưa sd.

Chia sẻ