Bán công ty TNHH còn hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử tên chung chung

CÔNG TY TNHH……………..

Thành lập: 15/03/2018

Tại: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2018: Doanh thu 825.000, lợi nhuận lỗ: 64.428.900 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 7.528.055, lợi nhuận lỗ: 126.232.633 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 12.583.636, lợi nhuận lỗ: 94.522.135 đ

Công ty phát hành 10 quyển hóa đơn 01GTKT3/001, SV/18P. Đã sử dụng 10 số còn lại 490 số chưa sử dụng.

Công ty phát hành 300 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001, SV/20E chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ