Bán công ty kinh doanh phần mềm doanh thu tốt năm 2012