Bán công ty doanh thu đều các năm tới 2020 phù hợp vay ngân hàng