Bán công ty cổ phần sâu năm sạch thuế tên chung chung

CÔNG TY CỔ PHẦN …………..

Thành lập: 2013

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015: Doanh thu:      309.221.364 đ; Lợi nhuận lỗ:     77.457.231 đ

–           Năm 2016: Doanh thu:      614.422.727 đ; Lợi nhuận lỗ:     78.089.826 đ

–           Năm 2017: Doanh thu:      1.121.340.909 đ; Lợi nhuận lỗ:  80.087.997 đ

–           Năm 2018: Doanh thu:      4.666.991.637 đ; Lợi nhuận lãi: 168.920.403 đ

–           Năm 2019: Doanh thu:      2.909.665.455 đ; Lợi nhuận lãi:  5.072.380 đ

–           Năm 2020: Doanh thu:      2.040.572.727 đ; Lợi nhuận lỗ:  17.795.966 đ

Công ty phát hành  05 quyển hóa đơn 01GTKT3/001,   KA/15P. Đã sử dụng 73 số hóa đơn còn lại 177 số hóa đơn chưa sử dụng;

Công ty phát hành  1.000 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001,  KA/19E. Đã sử dụng 04 số hóa đơn còn lại 996 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ