Bán công ty cổ phần doanh thu đều các năm tới 2020, còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN……………………

Thành lập: 03/08/2015

Tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015: Doanh thu 1.032.586.508, lợi nhuận lỗ: 16.529.306 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 2.871.287.102, lợi nhuận lỗ: 82.375.996 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 1.795.827.043, lợi nhuận lỗ: 64.153.665 đ

–           Năm 2018: Doanh thu 481.136.395, lợi nhuận lỗ: 34.602.804 đ

–           Năm 2019: Doanh thu 623.545.240, lợi nhuận lãi: 2.723.071 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 188.207.785, lợi nhuận lỗ: 4.217.353 đ

Công ty phát hành 200 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 1 số hóa đơn, còn lại 199 số chưa sử dụng.

Chia sẻ