Cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần?

Đăng ký thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm những thành phần nào? Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần có cần chứng thực chữ ký hay không?

Tôi có dự định thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tôi muốn hỏi là khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần thì phải nộp mấy bộ hồ sơ, nếu tôi ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty thì cố phải chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền không?

1. Đăng ký thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm những thành phần nào?

Tại Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần sẽ bao gồm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; điều lệ công ty; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; bản sao các giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

3. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần có cần chứng thực chữ ký hay không?

Tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn không phải chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Trân trọng!

Chia sẻ